PUTZR (function (cjs, an) { var p; // shortcut to reference prototypes var lib={};var ss={};var img={}; lib.ssMetadata = []; // symbols: // helper functions: function mc_symbol_clone() { var clone = this._cloneProps(new this.constructor(this.mode, this.startPosition, this.loop)); clone.gotoAndStop(this.currentFrame); clone.paused = this.paused; clone.framerate = this.framerate; return clone; } function getMCSymbolPrototype(symbol, nominalBounds, frameBounds) { var prototype = cjs.extend(symbol, cjs.MovieClip); prototype.clone = mc_symbol_clone; prototype.nominalBounds = nominalBounds; prototype.frameBounds = frameBounds; return prototype; } (lib.RSymbol = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("#53B78B").s().p("ADHJnIkPmIIi+AAIAAGIIkTAAIAAzNIHTAAQEeAAB6BhQB6BhAADXQAAEmjqBWIE4G4gAkGgOIDIAAQCNAAAygtQA0gvgBhiQAAhkg1glQg0gliDAAIjOAAg"); this.shape.setTransform(1.95,-272.475); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1)); this._renderFirstFrame(); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.RSymbol, new cjs.Rectangle(-68.9,-383.3,131.9,218.60000000000002), null); (lib.PUTZSymbol = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // Layer_1 this.shape = new cjs.Shape(); this.shape.graphics.f("rgba(0,0,0,0.004)").s().p("ADHJnIkPmIIi9AAIAAGIIkUAAIAAzNIHTAAQEeAAB6BhQB6BhAADXQAAEmjqBWIE4G4gAkFgOIDHAAQCNAAAygtQA0gvgBhiQAAhkg1glQg0gliDAAIjNAAg"); this.shape.setTransform(485.15,110.825); this.shape_1 = new cjs.Shape(); this.shape_1.graphics.f("#000000").s().p("AoCJnIAAi8IKEsjIpuAAIAAjuIPkAAIAAC+IqCMfIKNAAIAADwg"); this.shape_1.setTransform(355.975,110.825); this.shape_2 = new cjs.Shape(); this.shape_2.graphics.f("#000000").s().p("AiIJnIAAvfIldAAIAAjuIPLAAIAADuIldAAIAAPfg"); this.shape_2.setTransform(242.9,110.825); this.shape_3 = new cjs.Shape(); this.shape_3.graphics.f("#000000").s().p("Al5HdQiViQAAkKIAAqvIESAAIAAKmQAACUBFBVQBFBWBzAAQB0AABEhWQBEhVAAiUIAAqmIESAAIAAKvQAAEMiUCPQiUCPjmAAQjlAAiViQg"); this.shape_3.setTransform(123.325,111.425); this.shape_4 = new cjs.Shape(); this.shape_4.graphics.f("#000000").s().p("AnnJnIAAzNIGyAAQEaAACCBuQCBBuAADkQABDjiGBqQiEBpkRAAIijAAIAAFXgAjVAiIC5AAQCIAAAxg2QAyg4AAhqQAAhrhBgsQg/gtiIAAIicAAg"); this.shape_4.setTransform(2.1,110.825); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1)); this._renderFirstFrame(); }).prototype = getMCSymbolPrototype(lib.PUTZSymbol, new cjs.Rectangle(-64,0,610.3,218.6), null); // stage content: (lib.PUTZR = function(mode,startPosition,loop) { this.initialize(mode,startPosition,loop,{}); // PUTZ this.instance = new lib.PUTZSymbol(); this.instance.setTransform(305.2,109.2,1,1,0,0,0,241.2,109.2); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(120)); // R this.instance_1 = new lib.RSymbol(); this.instance_1.setTransform(538.35,109.2,1,1,0,0,0,-3,-274.1); this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(1).to({regX:2,regY:-272.5,x:543.35,y:110.8},0).wait(38).to({regX:-3,regY:-274.1,x:538.35,y:109.2},0).wait(1).to({regX:2,regY:-272.5,scaleX:0.4526,x:540.6,y:110.8},0).wait(1).to({scaleX:0.2229,x:539.45},0).wait(1).to({scaleX:0.0483,x:538.55},0).wait(1).to({scaleX:0.0966,skewY:180,x:537.85},0).wait(1).to({scaleX:0.2215,x:537.2},0).wait(1).to({scaleX:0.3313,x:536.7},0).wait(1).to({scaleX:0.429,x:536.2},0).wait(1).to({scaleX:0.5165,x:535.75},0).wait(1).to({scaleX:0.5951,x:535.35},0).wait(1).to({scaleX:0.6657,x:535},0).wait(1).to({scaleX:0.7288,x:534.7},0).wait(1).to({scaleX:0.785,x:534.4},0).wait(1).to({scaleX:0.8345,x:534.15},0).wait(1).to({scaleX:0.8775,x:533.95},0).wait(1).to({scaleX:0.9142,x:533.75},0).wait(1).to({scaleX:0.9445,x:533.6},0).wait(1).to({scaleX:0.9684,x:533.45},0).wait(1).to({scaleX:0.9857,x:533.4},0).wait(1).to({scaleX:0.9963,x:533.35},0).wait(1).to({scaleX:1},0).wait(1).to({regX:-2.9,regY:-274.1,x:538.35,y:109.2},0).wait(1).to({regX:2,regY:-272.5,x:533.45,y:110.8},0).wait(38).to({regX:-3,regY:-274.1,x:538.35,y:109.2},0).wait(1).to({regX:2,regY:-272.5,scaleX:0.4263,x:536.2,y:110.8},0).wait(1).to({scaleX:0.1873,x:537.4},0).wait(1).to({scaleX:0.0064,x:538.3},0).wait(1).to({scaleX:0.1425,skewY:0,x:539.05},0).wait(1).to({scaleX:0.2701,x:539.7},0).wait(1).to({scaleX:0.3815,x:540.2},0).wait(1).to({scaleX:0.4798,x:540.7},0).wait(1).to({scaleX:0.5671,x:541.2},0).wait(1).to({scaleX:0.6445,x:541.55},0).wait(1).to({scaleX:0.7133,x:541.9},0).wait(1).to({scaleX:0.7739,x:542.2},0).wait(1).to({scaleX:0.8269,x:542.45},0).wait(1).to({scaleX:0.8726,x:542.7},0).wait(1).to({scaleX:0.9113,x:542.85},0).wait(1).to({scaleX:0.9428,x:543.05},0).wait(1).to({scaleX:0.9677,x:543.2},0).wait(1).to({scaleX:0.9855,x:543.25},0).wait(1).to({scaleX:0.9963,x:543.3},0).wait(1).to({scaleX:1,x:543.35},0).wait(1).to({regX:-3,regY:-274.1,x:538.35,y:109.2},0).wait(1)); this._renderFirstFrame(); }).prototype = p = new cjs.MovieClip(); p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(305,109,305.29999999999995,109.6); // library properties: lib.properties = { id: '0803811FEFA540AA8ADEE5695CF2F012', width: 610, height: 218, fps: 24, color: "#FFFFFF", opacity: 0.00, manifest: [], preloads: [] }; // bootstrap callback support: (lib.Stage = function(canvas) { createjs.Stage.call(this, canvas); }).prototype = p = new createjs.StageGL(); p.setAutoPlay = function(autoPlay) { this.tickEnabled = autoPlay; } p.play = function() { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndPlay(this.getTimelinePosition()) } p.stop = function(ms) { if(ms) this.seek(ms); this.tickEnabled = false; } p.seek = function(ms) { this.tickEnabled = true; this.getChildAt(0).gotoAndStop(lib.properties.fps * ms / 1000); } p.getDuration = function() { return this.getChildAt(0).totalFrames / lib.properties.fps * 1000; } p.getTimelinePosition = function() { return this.getChildAt(0).currentFrame / lib.properties.fps * 1000; } an.bootcompsLoaded = an.bootcompsLoaded || []; if(!an.bootstrapListeners) { an.bootstrapListeners=[]; } an.bootstrapCallback=function(fnCallback) { an.bootstrapListeners.push(fnCallback); if(an.bootcompsLoaded.length > 0) { for(var i=0; i<an.bootcompsLoaded.length; ++i) { fnCallback(an.bootcompsLoaded[i]); } } }; an.compositions = an.compositions || {}; an.compositions['0803811FEFA540AA8ADEE5695CF2F012'] = { getStage: function() { return exportRoot.stage; }, getLibrary: function() { return lib; }, getSpriteSheet: function() { return ss; }, getImages: function() { return img; } }; an.compositionLoaded = function(id) { an.bootcompsLoaded.push(id); for(var j=0; j<an.bootstrapListeners.length; j++) { an.bootstrapListeners[j](id); } } an.getComposition = function(id) { return an.compositions[id]; } an.makeResponsive = function(isResp, respDim, isScale, scaleType, domContainers) { var lastW, lastH, lastS=1; window.addEventListener('resize', resizeCanvas); resizeCanvas(); function resizeCanvas() { var w = lib.properties.width, h = lib.properties.height; var iw = window.innerWidth, ih=window.innerHeight; var pRatio = window.devicePixelRatio || 1, xRatio=iw/w, yRatio=ih/h, sRatio=1; if(isResp) { if((respDim=='width'&&lastW==iw) || (respDim=='height'&&lastH==ih)) { sRatio = lastS; } else if(!isScale) { if(iw<w || ih<h) sRatio = Math.min(xRatio, yRatio); } else if(scaleType==1) { sRatio = Math.min(xRatio, yRatio); } else if(scaleType==2) { sRatio = Math.max(xRatio, yRatio); } } domContainers[0].width = w * pRatio * sRatio; domContainers[0].height = h * pRatio * sRatio; domContainers.forEach(function(container) { container.style.width = w * sRatio + 'px'; container.style.height = h * sRatio + 'px'; }); stage.scaleX = pRatio*sRatio; stage.scaleY = pRatio*sRatio; lastW = iw; lastH = ih; lastS = sRatio; stage.tickOnUpdate = false; stage.update(); stage.tickOnUpdate = true; } } })(createjs = createjs||{}, AdobeAn = AdobeAn||{}); var createjs, AdobeAn; var canvas, stage, exportRoot, anim_container, dom_overlay_container, fnStartAnimation; function init() { canvas = document.getElementById("canvas"); anim_container = document.getElementById("animation_container"); dom_overlay_container = document.getElementById("dom_overlay_container"); var comp=AdobeAn.getComposition("0803811FEFA540AA8ADEE5695CF2F012"); var lib=comp.getLibrary(); handleComplete({},comp); } function handleComplete(evt,comp) { //This function is always called, irrespective of the content. You can use the variable "stage" after it is created in token create_stage. var lib=comp.getLibrary(); var ss=comp.getSpriteSheet(); exportRoot = new lib.PUTZR(); stage = new lib.Stage(canvas); //Registers the "tick" event listener. fnStartAnimation = function() { stage.addChild(exportRoot); createjs.Ticker.framerate = lib.properties.fps; createjs.Ticker.addEventListener("tick", stage); } //Code to support hidpi screens and responsive scaling. AdobeAn.makeResponsive(true,'both',false,1,[canvas,anim_container,dom_overlay_container]); AdobeAn.compositionLoaded(lib.properties.id); fnStartAnimation(); }

Ge din fasad en nya och elegant yta

Vi utför en grundlig Puts

Förnya din fasad med en kostnadseffektiv Puts-renovering

Låt oss återkoppla till dig!

EN RENOVERING AV FASADEN MED PUTS FÖRLÄNGER INTE BARA LIVSTIDEN, DET ISOLERAR BÄTTRE.

Arbetat utförs av kvalificerade arbetare med lång erfarenhet inom branschen, vi vill att våra kunder ska känna sig trygga i att välja oss som leverantör för sin renovering och lämnar då XX års garanti på utfört arbete.

Vi Erbjuder En Full-Service

Vi har med allt i våra offerter, allt från material till ställning. Vi vill försäkra våra kunder om att ordentligt arbete utförs och vi använder de mest kvalitetssäkrade material på marknaden.

Passar det inte att byta fasad just nu?

FÖRANMÄL DIG TILL NÄSTA SÄSONG

Varför Ska Man Använda Puts?

01.

Pris Effektivt

Att renovera en fasad kan vara kostnadskrävande, att renovera med Puts blir istället kostnadseffektivt.

02.

Extra Isolering

När man läggen en Puts på fasaden så lägger man dit ytterligare ett skikt, dvs förstärker den isolering som redan finns i huset.

03.

Tidseffektivt

Med Puts så blir inte renoveringen långdragen eller tidskrävande för er som kund. I genomsnitt tar ett medelstort hus en vecka.

Det Finns Många Fördelar Med Puts, Framförallt Resultatet.

Vad Säger Våra Kunder Om Oss?

Fantastisk Historia Du Inte Visste Om Puts!

Puts användes redan i Antiken som fasadmaterial, bestod dock av andra ingredienser än dagens Puts.
Puts har använts i Norden sedan Medeltiden.